Rootsinpyhtaa Rendezvous 2014

The W.E.Weasel & M.Stone Expedition!

Presidentin myötämielisellä hyväksynnällä 17. maaliskuuta perustetun retkikunnan tavoitteena Kukuljärven kallioiden ylitys ja tarunhohtoisen Kukuljärven saavuttaminen. Retkikunnan jäsenten värväysoperaatio käynnistetty.

Kukuljärven alue liitetty Rootsinpyhtään territorioon!

Presidentillisellä päätöksellä on Kukul­jär­ven alueet Ten Riverin län­si­puo­lella tällä päivämäärällä liitetty Rootsin­pyhtään terri­torioon. Alueella ei ole sivistynyttä asutusta ja tienoot ovat pitkälti kar­toit­ta­mat­to­mat.

Pitkäkestoisten neuvottelujen perästä herrat W.E. Weasel ja M. Stone ovat onnistuneet toteuttamaan laajan alue­kau­pan intiaaniheimojen edustajien kanssa. Kaupan vastineeksi alueen intiaaniheimoille toimitetaan 1.000.000 lasi­helmeä. Kaupan vastineeksi on sovittu kaikkien intiaani­hei­mo­jen poistumisesta alueelta 1. kesäkuuta men­nessä.

W.E. Weasel ja M. Stone muodostavat uuden retkikunnan

Presidentti on herrojen W. E. Weasel ja M. Stone aloitteesta myöntänyt heille valtakirjan reitin avaamiseksi Fort Two Hor­sesta Kukuljärvelle. Tällä valtakirjalla myön­netään oikeus retkikunnan kokoa­miseen, sekä varustamiseen asian­mukai­sesti matkan keston ja maaston rasitusten vaatimusten mukaisesti.

Tavoitteena on löytää kulkukelpoinen sola Kukuljärven kalliovuorten läpi. Alueen intiaaneihin pyritään luomaan myönteiset suhteet, sekä selvittää turkiskaupan mah­dol­li­suu­det alueen jokivarsien lähei­syy­dessä.

Rootsinpyhtää Trail -retkikunnan kohtalo yhä tuntematon

Viime vuoden alkukesästä matkaan lähteneen Rootsinpyhtää Trail -ret­ki­kun­nan koh­ta­lo on yhä epäselvä. Retkikunnan johtajilla oli käytössään varhainen luonnos alueen kartasta, jonka olivat piirtäneet W.E. Weasel ja M. Stone parhaiden tiedustelijoiden antamien tietojen pohjalta. Kukuljärven kalliot ovat vaaroistaan tunnetut ja matkaan lähtijöiden tiedettiin kohtaavan matkalla vaikeuksia.

Noin 40 hengen retkikunta lähti matkaan hyvin varustautuneena, mutta jo ensimmäisen etapin jälkeen luovuttaneet ja takaisin palanneet henkiinjääneet kertovat tie­dus­te­li­joi­den johtaneen joukkion harhaan läpipääsemättömään ryteikköön jo ensim­mäi­sen 100 mailin matkalla. Matkaa jat­ka­neis­ta retkikunnan jäsenistä ei sen koommin ole kuultu. Tämä Rootsinpyhtää Trailia arveluttavan määrän lyhentävä, mutta vaikeakuluinen reitti tunnetaan nykyisin nimellä Weaselin oikotie.

Kartan laatineet M. Stone ja W.E. Weasel ovat päättäneet, että uudelle retkikunnalle ei koidu samaa kohtaloa. Tämän varmistamiseksi alueen vihamielisten intiaaniheimojen kanssa on maa-alueesta käyty intensiivisiä neu­vot­te­luja. Juuri julkituodut uutiset onnistuneista maakaupoista lupaavat tulevalle retki­kun­nalle suotuisiampia olosuhteita. Tämä pitänee paikkansa mikäli harmaakarhut, sudet sekä Kukuljärven kallioiden surullisen kuuluisat takatalvet eivät pääse retkikuntaa yllättämään, puhumattakaan mahdollisista alku­asuk­kaista, jotka saat­ta­vat kieltäytyä poistumasta alueelta maksuksi annettujen tunnetusti huo­no­laa­tuis­ten lasihelmien värien heikkoon säilyvyyteen vedoten.

Renon oikotie osoittautui Sixconesin uudisraivaajille kohtalokkaaksi

Eräs ensimmäisistä yrityksistä Kukul­jär­ven kallioiden ylittämiseksi tehtiin Rootsin­pyh­tään territorion varhaisina vuo­sina.

The Sixcones Party (Sixconesin uudis­rai­vaaja­joukko) oli ryhmä uudisraivaajia mat­kalla länteen. Useiden ongelmien vuoksi myöhästynyt matka johti ryhmän juut­tu­mi­seen Kukul­jär­ven kallioille, ja osa ryh­mä­läi­sistä joutui turvautumaan kan­ni­ba­lis­miin sel­viy­tyäk­seen. He söivät muita nälkään kuolleita ryhmäläisiä kaiken karjan lopulta kuoltua.

Taiteilija Jack Scabby-Islandin piirros matkalaisista. (Lähde: Taiteilijan henkilökohtaiset kokoelmat)

Matka länteen yleensä kestää neljästä kuu­teen kuukautta, mutta Sixconesin ryhmä yritti käyttää uutta reittiä nimeltään Renon oikotie. Vaikeakulkuinen maasto Ten River joen varrella verotti ryhmän karjaa ja vankkureita, ja johti eri­mie­li­syyk­siin.

Siirtolaiset pääsivät lopulta Hau­tuu­maa­kalli­oille, jossa he juuttuivat aikaisen ja voimakkaan vesisateen vuoksi lähelle Kukuljärveä ja keskelle korkeita vuoria. Ruokavarastot kävivät vähiin ja osa ryh­mä­läi­sistä lähti jalan hakemaan apua. Apujoukko yritti päästä Sixconesin ryhmän luok­se muttei saavuttanut tätä. Lopulta ryhmän 13:stä jäsenestä vain yksi pääsi hen­gissä takaisin, johon on siitä lähtien suhtauduttu epäilevästi matkakumppanina.

Historioitsijat ovat kuvailleet tapausta yhtenä Rootsinpyhtään historian suu­rim­mista tragedioista.

Kukuljärven alueen haltuunotosta tiukat neuvottelut

Herrat W.E. Weasel ja M. Stone ovat urhokkaasti vaaroja uhmaten, sekä henkilökohtaisia uhrauksia kaihtamatta käyneet neuvotteluja viha­mielisten intiaaniheimojen edustajien kanssa terri­tori­omme laajentumisesta tuonne loputtoman lännen suuntaan, jossa valtaisat Kukuljärven alueet siintävät silmän kantamattomiin, jota sivilisaation siveys ei ole sokaissut ja punamänty vielä pönöttää, eikä val­koi­sen miehen hiili­jalan­jäl­keä näy. Alueen verenhimoiset villit eivät näitä herroja peloittaneet, saati suuret etäisyydet heitä lannistaneet, kun he ankarien luonnon­voimien edessä, sekä eläinkunnan vaaroista piittaamatta uhmak­kaan rohkein mielin kohtasivat raa­ka­lais­jouk­kojen vihamieliset päälliköt, joille he tekivät tiettäväksi idästä saapuvan sivis­tyk­sen ylivoimaisuuden ja saattoivat näin rauhanomaisen neuvottelun voimalla sopia ehdot tämän suunnattoman maa-alueen kaupasta.

Paraatipäivä Lauantaina 7.6.

Kaikki ovat mukaankutsuttuja retkikunnan perustamisjuhlallisuuksiin lauantaina 7. kesäkuuta.

Juhlallisuuksia varten järjestetään Two Horse linnak­keessa paraati sekä Rootsinpyhtään alueella erilaista musiikillista ohjelmaa yömyöhäiseen.

Presidentillisellä valtakirjalla varustetut retkikunnan johtajat ottavat vieraita vastaan iltapäivällä kello 13 ja 17 välisenä aikana. Illalla leirissä pidetään juhlat tanssin ja musiikin säestyksellä.

Retkikunta valmistautuu 9.-11.6.

Retkikunta valmistautuu torstain suureen koitokseen perehtyen reittiin ja karttoihin, valikoiden mukaan otettavia varusteita, sekä valmistautuen henkisesti. Intiaaneista ja vuorten mies­ten varusteista kiin­nos­tu­neet perehtyvät käsitöihin ja akti­vi­teet­tei­hin päivittäin. Osaajien johdolla opastettua mokkasiinien, säärystimien, yms. val­mis­tus­ta. Kaksi avokanoottia on leiriläisten käytössä, kuten myös leirisauna, jokivarren sauna, sekä Lucky Gambler saluuna.

Weasel & Stone Expedition lähtö torstaina 12.6.

Torstaina 12.6. retkikunta käynnistää länteen Ten Riverin rannalta. Retkikunta kokoontuu Fort Two Horse:ssa, josta matkaan lähtö täydessä varustuksessa tapahtuu kello 10 aikaan. Matkalla kartoitetaan alue, sekä suoritetaan erilaisia tiedustelu- ja tutkimusretkiä, kerätään kasvinäytteitä, sekä kirjataan sää­havain­toja. Retkikuntaa ohjeistetaan kaiken varalta valmistautumaan koh­taa­mi­siin intiaanien kanssa. Matka kuljetaan yhtenä joukkona tiedustelijoiden tunnustellessa etu­var­tio­na turvallisia kulkuväyliä. Ret­ki­kun­nan jäsenille tähdennetään, että jälkeen ei missään tapauksessa kannata jäädä.

Retkikunnan suuri paluujuhla perjantaina 13.6.

Retkikunnan epävarmaan paluuseen val­mis­tau­du­taan järjestämällä Fort Two Horse:n Lucky Gambler saluunassa suuri paluujuhla. Saluuna koristellaan mitä kor­keim­paan juhlatunnelmaan, tietenkin mikäli retkikunta matkaltaan palaa. Päivällä harrastetaan erilaisia historiallisia akti­vi­teet­teja. Illalla pidetään old time -henkiset tanssit orkesterin säestyksellä. Mikäli ret­ki­kun­nasta ei enää kuulla, pidetään juhlallisuuksien sijasta muistotilaisuus. Lucky Gambler saluunan kuuluisat pelipöydät pysyvät luon­nollisesti auki koko illan.

Lucky Gambler saluunan pelipöydät ovat auki päivittäin.

Pelit ovat Faro, Ruletti, Pokeri ja Black Jack. Säästä ynnä muista olosuhteista riippuen leirissä voidaan myös kohdata intiaanien uhkapelejä, mm. Tikkupeli ja Lacrosse.

Saluuna on erityisen kuuluisa tiettyjen pahamaineisten henkipattojen koh­taa­mis­paik­kana. Näistä mainittakoon mm. Mad Dog Reno, Injun" Charlie, sekä Robert Sixcones.

Marshal J.C. Walker pitää parhaansa mukaan yllä järjestystä leirissä, jossa tunnetusti ovat kohdanneet sekalainen joukko vuorten miehiä, sotilaita, intiaaneja kuin emigrantteja matkalla suureen länteen.

Viikon tapahtumat

  • 4.6. Keskiviikko – Leirin perustaminen
  • 7.6. Lauantai – Show Day paraatipäivä
  • 8.6. Sunnuntai – Buckskinners SM-kisa
  • 9.–11.6 – Retkikunnan valmistelupäivät
  • 12.6. Torstai – Expedition Day
  • 13.6. Perjantai – Päätösjuhla
  • 15.6. Sunnuntai – Leirin purkaminen

Rootsinpyhtää Rendezvous Nro. 10!

Ensimmäinen Rendezvous pidettiin vuonna 2005, jonka jälkeen ovat innokkaat his­to­rian­har­ras­tajat kerääntyneet vuosittain eri leiriteemojen parissa Amerikan vanhan lännen historiaa elävöittämään. Juh­lis­ta­kaam­me siis tätä kymmenettä leiriä tekemällä sii­tä entistäkin hienompi tapahtuma!

DESIGN © WEASEL - PIXELPRESS 2014